Google Kartalar gyryjy näme? Semalt syn

Google Kartalar, işiňiz üçin öňdebaryjy çeşmeler döretmek, dünýädäki köp sanly müşderini nyşana almak, biriniň salgylaryny we habarlaşmak üçin maglumatlary / telefon belgilerini almak we planetamyzdaky ýagdaýyňyzy barlamak üçin gowy çeşme.

Google Kartalar Scraper, Google kartalaryny gyrmak we işewür hyzmatdaşlaryňyzyň aragatnaşyk maglumatlary almak üçin iň oňat guraldyr. Bu gural, Google Kartalardan maglumatlary ýönekeý we interaktiw usulda çykarmak prosesini awtomatlaşdyrýar. Adaty web süýrenýän botdan ýa-da möýden tapawutlylykda, Google Kartalar Scraper hakyky ulanyjy ýaly işleýär we internetde peýdaly maglumatlary tapýar.

Google Kartalar Scraper-iň peýdalary:

Google Kartalar Scraper bilen, Google kartalaryndan möhüm maglumatlary aňsatlyk bilen çykaryp bilersiňiz: kategoriýalar, salgylar, iş belgileri, atlar, poçta kodlary, e-poçta belgileri, faks we telefon belgileri, uzynlyk we giňişlik, ştatlar, çeşme baglanyşyklary we web sahypasynyň URL-leri. Bu guralyň iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, Google Kartalar Scraper-iň belli açar sözlere esaslanyp maglumatlary gyrmaga mümkinçilik bermegidir we netijeleri belli bir radiusda (kilometr ýa-da mil) gözläp bilersiňiz.

Mundan başga-da, “Google Kartalar Scraper” size maglumatlary seresaplylyk bilen we amatly maglumatlary çyzmaga mümkinçilik berýär. Göçürip alanyňyzdan soň, Google Kartalaryň derrew gyrylmagy üçin Google Kartalar Scraper-i açmaly bolarsyňyz. Soňra maglumatlar öz maglumatlar bazasynda ýa-da Google Drive-da, soňraky ulanmak üçin Box.net-de saklanýar. Şeýle hem ony gaty diskiňize göçürip alyp bilersiňiz we gözleg motorynyň sanawyny gowulandyrmak üçin ony öz web sahypaňyzda ýa-da blogyňyzda gaýtadan ulanyp bilersiňiz.

Google Kartalar Scraper-iň ýene bir görnükli aýratynlygy, maps.google.com-ny goldaýar we size onuň opsiýalaryna we düwmelerine doly ygtyýar berýär. Google Kartalar doly ýa-da bölekleýin gyrylansoň, maglumatlar CSV ýa-da JSON faýlyna eksport edilýär. “Google Kartalar Scraper” -iň gündelik umumy çägi 5000 ýazgydyr, ýagny bir günde 5000-den gowrak döwmek işini ýerine ýetirip bilmersiňiz.

Google Kartalar Scraper-i goldamak we goldamak:

Geň ýeri, Google Kartalar Scraper öňünden kesgitlenen tehniki ulgam bilen üpjün edilýär we kemçiliklerden dynmaga kömek edýär. Mundan başga-da, ulanyjylara spamdan doly gorag üpjün edýär we hemişelik ygtyýarnama 3 aýlyk tehniki hyzmat bilen üpjün edilýär. Mundan başga-da, bu gural Windows XP, Window 98, Windows 7, Windows Vista we NET Framework 2.0 ýaly operasiýa ulgamlary bilen gabat gelýär.

Netije:

Google Kartalar Scraper gözleg motoryňyzyň netijelerini çäklendirip biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz; şeýlelik bilen, Google Kartalardan maglumatlary aýyranyňyzda has çuňňur we has gowy netijeleri gazanmak üçin aýratyn açar sözleri (poçta, sebit, kategoriýa, iş ady ýa-da telefon belgisi) ulanmagy maslahat berýäris. Mundan başga-da, bu gyryjy takyk işlemez we Google Kartalaryň deslapky kodlarynda üýtgeşmeler bar bolsa ýa-da Google Kartalaryň maglumatlary şahsylaşdyrylan bolsa, gizlinlik sazlamalary üýtgedilen bolsa, ygtybarly netijeleri görkezmez.

Gysgaça aýdylanda, Google Kartalar Scraper kärhanalar, kiçi we orta kärhanalar we web ussalary üçin amatlydyr we Google Kartalardan okalýan we ulaldylan maglumatlary almaga kömek edýär. “Chrome” giňeltmesi ýaly işleýär we hakyky ulanyjynyň özüni alyp barşyny awtomatlaşdyrýar.

send email